понеділок, 23 березня 2020 р.

До уваги учнів 9 - х, 10 - х класів!
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

БІОЛОГІЯ

Опрацювати:

9А.Б – параграф 40 та презентації + схеми

10Б – параграф 38 повторити 34,35.

Матеріали для перегляду: «Вид. Критерії виду»; «Популяція. Структура»

Географія опрацювати:


7А.Б.    Євразія. Географічне положення. Тектоніка. Рельєф. Корисні копалини.
9А,Б      Машинобудування світу.
10А,Б.   Економіко – географічна характеристика країн Америки. Природні умови. Природні ресурси. Населення країн Америки.

11 А,Б.   rрунти світу. Біосфера. Природні зони.

Типи мутацій. Мутагени.
Існує декілька варіантів класифікації мутацій.
   Залежно від того де бувають:
1. Генеративні – бувають у статевих клітинах, успадковуються при статевому розмноженні.
2. Соматичні – бувають у соматичних клітинах, успадковуються лише за умов нестатевого розмноження.
Залежно від впливу на життєдіяльність організму:
1. Летальні – спричиняють загибель організму.
2. Сублетальні – знижують життєдіяльність організму.
3. Нейтральні – за певних умов не впливають на організм.
За зміною фенотипу:
а) морфологічні, б) біохімічні, в) фізіологічні.
Стосовно генеративного шляху:
  а) соматичні, б) генеративні.
За поведінкою мутації в гетерозиготі:
  а) домінантні, б) рецесивні.
За локалізацією в клітині:
  а) ядерні, б) цитоплазматичні.
Залежно від змін генетичного апарату:
1. Генні – пов’язані зі зміною окремих генів (точкові). Стосується однієї ознаки (зайвий палець, фенолкетонурія).
2. Хромосомні – пов’язані зі зміною самих хромосом. Призводять до множинних системних порушень.
3. Геномні – пов’язані зі зміною кількості наборів хромосом, зі зміною числа хромосом окремих пар. Призводять до порушення відтворення, збільшення розміру
Це найбільш поширена класифікація. Розглянемо її докладніше.
Генні (точкові). Хромосомні Геномні
- заміщення нуклеотіда - делеція - поліплоїдію
- втрата нуклеотіда - транслокація - анеуплоїдію (гетероплоїдію)
- зміна стоп-кодона - інверсія,
- дуплікація,
Генні мутації можуть виникнути внаслідок заміни нуклеотидної послідовності ДНК одного гена. Внаслідок цього може статися заміна в білку, якій кодує цей ген, однієї амінокислоти на іншу.
Випадання або додавання нуклеотидів призводить до зрушення рамки зчитування, і ділянка гена, розташована за місцем такого порушення, або в загалі не може синтезувати продукт гена, або синтезує інший продукт.
Хромосомні мутації виникають у результаті перебудови хромосом. Це наслідок розриву
хромосоми з утворенням їхніх фрагментів, які потім об’єднуються, але при цьому нормальна 
структура хромосоми не відновлюється. Розрізняють 4 основні типи хромосомних мутацій: нестача (делеція)транслокація, інверсія подвоєння (дуплікація).
Геномні мутації пов’язані зі зміною числа хромосом.. Гаплоїдний набір хромосом, а також
сукупність генів, які знаходяться в галоїдному наборі хромосом, називають геномом.
До геномних мутацій відносять поліплоїдію анеуплоїдію (гетероплоїдію).
Поліплоїдія – це збільшення диплоїдної кількості хромосом шляхом додавання цілих
хромосомних наборів у результаті порушення мейозу. Статеві клітини мають гаплоїдний
набір хромосом (n), а для зигот і соматичних клітин більшості організмів характерний
диплоїдний набір (2n). У поліплоїдних форм спостерігається збільшення числа хромосом,
кратне гаплоїдному набору: 3n – триплоїд, 4n – тетраплоїд, 5n – пентаплоїд, 6n – гексаплоїд
тощо. Часто тапляється у рослин (культурні рослини).
Анеуплоїдія (гетероплоїдія). У результаті порушення мейозу й мітозу кількість хромосом
може змінюватися і ставати некратною галоїдному набору. Явище, коли яка-небудь з хромосом 
у генотипі має не дві, а три гомологічних хромосоми, називаються трисомією. Якщо відбувається трисомія за однією парою хромосом, то такий організм називають трисоміком, і його хромосомний набір буде 2n+1. Трисомія може бути за будь-якою з хромосом і навіть за кількома. Подвійний трисомік має набір 2n+2, потрійний 2n+3 тощо.
Протилежне трисомії явище, тобто втрата однієї хромосоми з пари в диплоїдному наборі,
називається моносемією, а організм – моносоміком; його каріотип – 2n-1. За відсутності двох різних хромосом організм буде подвійним моносоміком (2n-2). Якщо з диплоїдного набору випадають обидві гомологічні хромосоми, організм називається нулісоміком.
За причинами виникнення:
а) спонтанні (природні), б) індуковані (у лабораторіях).
Зверніть увагу!
Не кожне ушкодження ДНК неодмінно реалізується в мутацію, часто відбувається виправлення цих ушкоджень за допомогою особливих ферментів, тобто існує система виправлення помилок. Цей процес виправлення помилок називається репарацією; Проте як би точно не відбувався перебіг генетичних процесів і якими б ефективними не були ферментативні системи виправлення помилок, що виникають, мутаційний процес є невід'ємною характеристикою будь-якого живого організму.
У 1927 р. Т.Морган та Г.Мьоллер – показали, що мутації можна викликати штучно за
допомогою фізичних або хімічних мутагенів. Мутації вивчали в українській школі на чолі
з академіком С.М.Гершензоном.
Зараз досить добре вивчені фактори середовища, що чинять найпотужнішу мутагенну дію, тобто призводять до появи мутацій. Виділяють три основні групи! таких факторів: фізичні, хімічні й біологічні.
Фізичні мутагени. Найбільш ефективним фізичним мутагеном є іонізуючі випромінювання. Проходячи крізь клітини, рентгенівські променігамма-промені, ядерні частинки й інші іонізуючі випромінювання на своєму шляху вибивають електрони із зовнішніх оболонок атомів або молекул, перетворюючи їх на позитивно заряджені частинки. Іонізуюче випромінювання може вплинути на ДНК як прямо, так і опосередковано, через іонізовані молекули й атоми інших речовин.
Біологічні мутагени. Існують біологічні мутагени: молекули ДНК і віруси. Установлено, що цілий ряд мутацій у тварин, рослин і людини — це результат дії вірусів.
Різні види організмів і різні особини одного виду відрізняються за чутливістю до мутагенів. Частота мутацій тим вища, чим більш мутагенів в організмі.
Зверніть увагу!
- мутагени універсальні;
- мутації не спрямовані;
- ступінь вираження мутацій у фенотипі не залежить від інтенсивності і тривалості дії мутагенного фактора;
- частота мутацій зростає, коли дія мутагену довго триваліша і сильніша;
- для мутагенних факторів не існує нижнього порогу їхньої дії.
Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежності у вивченому матеріалі.
1.      Прикладом мутаційної мінливості є -
А-загнуті крила дрозофіли; Б-зміна кольору шерсті у горностаєвого кролика;
В- альбінізм (порушення пігментації); Г-зменшення розміру рослин при засухи.
2.      Залежно від впливу на життєдіяльність організму мутації є-
А-індуковані; Б- летальні; В-спонтанні; Г- сублетальні; Д – нейтральні.
3.      Установіть відповідність між мутагенними факторами та їх назвою
1-хімічні А- іонізуюче випромінювання;
2-фізичні Б- бензопірен; Г- рентгенівське випромінювання;
3-біологічні В- віруси; Д - алкалоїд колхіцин.
4. Залежно від того де бувають мутації є-
А-соматичні; Б- шкідливі; В-спонтанні; Г-корисні; Д – генеративні.
Перевір відповіді
1.      А, В
2.      Б, Г, Д
3.      1 – Б,Д; 2 – А, Г; 3 – В
4.             А, Д
      Порахуйте кількість правильних відповідей (літер) - ______, та помилок - _____, ______.
      Узагальнення та систематизація знань.
  Мутації – стійкі зміни генетичного матеріалу, які виникають раптово і
 призводять до змін          спадкових ознак організму.
- Мутації можна викликати штучно, впливаючи фізичними, хімічними, біологічними факторами.
- Різні види організмів і різні особини одного виду відрізняються за чутливістю до мутагенів.
- Частота мутацій тим вища, чим більш мутагенів в організмі.

субота, 14 березня 2020 р.

     Шановні батьки та учні, у зв`язку з пандемією поширення коронавірусу, навчання з біології на
 період карантину з 12.03 по 3.04  буде проходити у дистанційному режимі. Для учнів різних класів
 створені окремі групи під назвою "Біологія": у  вайбері  для 5, 9, 10Б класів. В онлайн - режимі учні 
будуть отримувати завдання, опорні схеми, таблиці, відеоролики, аудіозаписи, тестові завдання,
 малюнки по яким необхідно буде опрацьовувати навчальний матеріал. Домашні завдання
 будуть виконуватися у зошиті і перевірятися вибірково  (в окремих учнів на вибір вчителя), 
 через зроблені фото, які необхідно буде скидати в групу у зазначений час. Також пропоную 
широкий вибір різноманітного навчального матеріалу у  розділах блогу: корисна інформація,
 відео до уроків, презентації до уроків.