календарно - тематичне планування


КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧНЕ  ПЛАНУВАННЯ  уроків природознавства  у 5 -му  класі
(відповідно до  Програми  затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804)
(70 год – 2 год на тиждень, з них 6 год – резервні)
№ п\п
     Дата
 проведення
                        Зміст  уроку
 Очікувані результати навчально-     пізнавальної діяльності учнів
 Д  з
1

Вступ   ( 6 годин  )


§ 1§ 2§  3


§ 4, (підготувати проект  «Жива і нежива природа навколо нас»

§ 5

Науки, що вивчають природу.

Знаннєвий компонент
називає:природничі науки (біологію, фізику, хімію, географію, астрономію, екологію) та їх внесок у вивчення природи;  методи вивчення природи (спостереження, експеримент,вимірювання);
наводить приклади: методів і обладнання для  вивчення природи, їх використання 
Діяльнісний компонент
розповідаєпро вчених-натуралістів (2–3) та їхній внесок у вивчення природи;  про методи вивчення природи;
пояснює прикладне значення досягнень у галузі природничих наук;  розрізняє в описі досліду або спостереження мету, умови його проведення та отримані результати;
обирає обладнання, необхідне для проведення вимірювання і спостереження, і пояснює свій вибір;
знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях із природничих наук;
дотримуєтьсяправил безпечного використання лабораторного обладнання
Ціннісний компонент
оцінює роль природничих наук у створенні технологій, що покращують життя людини;
висловлює свою точку зору на проблему «Для чого необхідно вивчати природу?»;
усвідомлює роль природничих наук і власні можливості в пізнанні природи
2

Джерела знань про  природу                      Практичне заняття  №1
Ознайомлення з довідковими виданнями з природничих наук різних типів


3

Методи вивчення природи. Організація спостережень  за тілами.

4

Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття  №2
Ознайомлення з простим обладнанням для природничонаукових  спостереженьі дослідів.
5

Значення природничо-наукових знань для людини. Видатні вчені-натуралісти

6

Навчальний проект
«Жива і нежива природа навколо нас»


РОЗДІЛ І. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС  (15 год )

7


Тіла навколо нас.

Знаннєвий компонент
називає:найменші частинки речовин; характеристики тіла (форма, розміри, маса, об’єм); прилади та інструменти для   вимірювання розмірів і маси тіл; фізичні властивості  речовин (колір,  блиск, запах, агрегатний стан); властивості газів (не зберігають форми, займають весь представлений їм простір); властивості рідин (не зберігають форму, зберігають об’єм, текучі); властивості твердих тіл (зберігають форму та об’єм); способи розділення сумішей (відстоювання, фільтрування, випаровування); ознаки хімічних явищ; умови, за яких відбувається горіння;
наводить приклади:тіл і речовин, що оточують людину;чистих речовин і сумішей (2–3); неорганічних та органічних речовин (2–3); явищ у природі, техніці, побуті; явищ природи, пов’язаних зі зміною сезонів; явищ природи, що повторюються; використання сумішей

Діяльнісний компонент
розрізняє: тіла живої і неживої природи; фізичні, хімічні та біологічні явища;
пояснює:відмінність між твердим, рідким, газуватим станом речовин; чистих речовин – від сумішей;значення органічних речовин для живої природи;значення горіння і гниття;
описує за запропонованим планом тіла і речовини; явища природи (2–3);
порівнює тіла й речовини за 3–4 ознаками;
характеризує:горіння як приклад хімічних явищ;
вимірює масу й розміри тіла, використовуючи відповідні прилади;
уміє розділяти суміш фільтруванням;
установлює зв’язки між явищами природи (на прикладах вивчених і за аналогією);
застосовує знання для безпечного поводження з тілами й речовинами в ситуаціях повсякденного життя;
дотримується правил:безпечного використання хімічного посуду
Ціннісний компонент
усвідомлює важливістьакуратності, ретельності і точності при фіксуванні даних;
робить висновок про різноманітність тіл іявищ природи;
обговорює питання безпечного використання речовин;
оцінює ризики ситуацій повсякденного життя, пов’язаних із фізичними явищами, використанням тіл і речовин;
розуміє значимість потреби в безпеці

§ 6

§ 7
§ 8


§ 9
§ 10


 § 11


§  12§ 13


§   14


§   15

§   16
8

 Характеристики тіла, їх вимірювання.
               Практична  робота №1
Вимірювання маси та розмірів різних тіл.
9


Речовини. Фізичні властивості речовин.  
Властивості твердих тіл, рідин і газів.

10


Молекули. Рух молекул. Дифузія.                          

11

Інструктаж з ОБЖ
                Практичне  заняття  №3
« Дослідження залежності швидкості випаровування рідини  від   температури та площі поверхні»
12

Атоми.Хімічні елементи.

13

Узагальнення  знань  з  теми «Тіла, речовини, явища навколо нас»  частина1.  
 ( тестові  завдання)
14

Різноманітність речовин. Неорганічні та органічні речовини у найближчому оточенні людини.
15


Чисті речовини і суміші.

16

Способи розділення сумішей.
               Практичне заняття №4
      «Розділення сумішей фільтруванням.»  
17


Явища природи.

18


Фізичні явища, їх різноманітність.

19


Хімічні явища, їх ознаки. Гниття.Горіння

20

Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі
21

Узагальнення  знань  з  теми «Тіла, речовини, явища навколо нас»  частина 2.                                ( Контрольна  робота  №1 )

РОЗДІЛ ІІ. ВСЕСВІТ (8 год+ 2 год резервних )

22

Небо і небесна сфера. Небесні світила.
Видимі рухи світил.

 називає: сузір’я (2–3); найвідоміших астрономів (Птолемей, М. Коперник, Г. Галілей, Е. Габбл), дослідників космосу (Ю. Гагарін, Н. Армстронг, Л. Каденюк);
наводить приклади: впливу космічних чинників на Землю; небесних тіл, що складають наш Всесвіт
Діяльнісний компонент
описує: загальну будову Сонячної системи; відмінності між планетою і зорею;
порівнює: за розмірами і температурою
Сонце з іншими зорями;
характеризує: особливості астрономічних досліджень; місце людини у Всесвіті;
пояснює на моделях форму і будову Землі, рух Землі навколо власної осі і навколо Сонця, будову Сонячної системи;
причину видимих рухів світил;
розрізняє: небесні тіла (планета, зоря, галактика); типи планет, туманностей, зір і галактик; зорі та планети на небесній сфері;
показує на карті зоряного неба:Полярну зорю, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці

Ціннісний компонент
Учень / учениця
усвідомлює необхідність вивчення Всесвіту;
виявляє ставлення до розвитку астрономічних і космічних досліджень;
оцінюєзначення: зоряного неба в історії людства; телескопічних спостережень
§   17


§   18Скласти кросворд§   19§   20


§   21


§   22

23

Зоря – самосвітне небесне тіло.
Відмінності між зорями.
Зоряні системи — галактики.
24

Міжзоряний простір Поняття сузір’я.
Практичне  заняття №5
«Визначення найвідоміших сузір’їв на карті зоряного неба.»
25


 Сонце

26


Планети.
Відмінності між планетами.

27


Небесні тіла.
28

Сонячна система.
29

Всесвіт і його складові.  Людина і Всесвіт Значення зоряного неба в історії людства. Навчальний проект
«Наш дім – Сонячна система
§   23


§   24
Завдання ст..102
30

Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень
Значення зоряного неба в історії людства.

31

Узагальнення  знань  з  теми: « Всесвіт» .
РОЗДІЛ ІІІ. ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ
Тема 1. Земля як планета (16 год+ 1 год  резервна )
32

Гіпотези та сучасні  уявлення  про виникнення  Землі
Діяльнісний компонент
описує:внутрішню будову Землі; результати власних спостережень і дослідів;
пояснює:зміну дня і ночі;зміну пір року;зміни фаз Місяця; нерівномірність розподілу сонячного світла і тепла на поверхні Землі;причини сонячного і місячного затемнення;колообіг води у природі; значення води, повітря, ґрунту;  значення сонячного світла і тепла для живої природи;
розрізняє:фази Місяця на зображеннях;способи зображення об’єктів на географічних картах;
показує на глобусі та географічній карті: материки і частини світу; найбільші географічні об’єкти, екватор, півкулі, полюси;
складає план досліду і проводить його;
застосовуєзнаннядля орієнтування на місцевості, ощадливого використання води у побуті;
використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях; знання про властивості ґрунту для вирощування рослин;
розраховує можливий економічний ефект від використання продукту групового проекту

§   25


§   26

§   27


§   28


§   29

§   30§   31,32
§ 33


§ 34


§  35§  36
§   37


Завдання  ст. 154
33

Форма і розміри Землі.
34

Внутрішня будова Землі.

35

Рухи Землі. Пори року.

36

Розподіл сонячного тепла  на  поверхні Землі

37

Місяць — супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

38

Способи зображення Землі. Масштаб .
Практичне  заняття     6
Знаходження на карті та глобусі екватора, полюсів, півкуль материків і частин світу; географічних об’єктів.
39

Узагальнення  знань  з  теми « Земля, як планета» частина 1 ( самостійна робота)

40

Ґрунт, його значення і властивості.
Догляд за ґрунтом.  
41

Повітря — суміш газів. Значення повітря.  

42

Властивості повітря.
Практичне  заняття     7
Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і прозорістю) променями Сонця.

Ціннісний компонент
усвідомлює, що планета Земля, її ресурси є цінністю для кожної людини;
висловлює судження щодо бережливого ставлення до навколишнього середовища;
оцінює значення природничих наук для охорони природи;
розуміє обмеженість ресурсів для задоволення потреб людини
43

Вода на Землі. Властивості води. Три стани води. Кологообіг води.

44

Вода — розчинник. Розчини у природі.
Практичне  заняття     8
Розчинні й нерозчинні речовини. Дослідження розчинності речовин (цукру, солі, лимонної кислоти, олії).
45

Значення води у природі.
Використання води людиною
Практичне заняття № 9
Дослідження впливу різних температур на розчинення цукру (солі) у воді.
Знаннєвий компонент
називає:форму й розміри Землі;рухиЗемлі;фазиМісяця;способи зображення Землі;материки та частини світу;склад ґрунту, повітря;властивості ґрунту, повітря, води;  
наводить приклади:розчинних і нерозчинних речовин;розчинів у природі; використання води і розчинів людиною

46

Практичне заняття № 10
Вивчення розчинності речовин: глини, олії, лимонної кислоти
47

Узагальнення  знань  з  теми « Земля, як планета» частина 2  ( тестові  завдання )

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів (15 год+ 1 год  резервна )
48


Організм і його властивості.
 Клітинна будова організмів.

Знаннєвий компонент
називає:властивості організмів; відмінності рослин, тварин, грибів, бактерій; умови життя на планеті Земля; чинники середовища; основні середовища життя;  склад екосистеми;
наводить приклади:пристосування організмів до періодичних змін умов середовища (листопад, зимова сплячка, зміна забарвлення хутра, перельоти птахів;); співіснування організмів; природних і штучних екосистем

Діяльнісний компонент
описує:пристосування організмів до чинників неживої природи; пристосування організмів до середовища життя; результати власних спостережень і дослідів;
пояснює: як відрізнити живий організм від неживого природного тіла; вплив чинників середовища на живі організми; зв’язок  грибів, бактерій, рослин, тварин у природі; роль рослин, тварин, грибів, бактерій в екосистемах;
розпізнає: найпоширеніші рослини і тваринсвоєї місцевості; отруйні рослини, гриби, тварин своєї місцевості;
уміє визначати назви рослин, тварин, грибів за допомогою атласів-визначників;
використовує: додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання, вивчену природничо-наукову лексику в самостійних усних повідомленнях
Ціннісний компонент
оцінює значення природних і штучних екосистем у природі та житті людини;
усвідомлює, що кожний організм та їхня різноманітність є цінними для кожної людини
§   38


§   39


§   40
§   41


§   42


§   43


§   44

§   45

§   46

§   47


§   48

§   49
49

Різноманітність організмів: Рослини, Тварини
50


Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії.

51

Практичне  заняття № 11
 Ознайомлення з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості
52

Середовище життя. Чинники середовища. Вплив на організми чинників неживої природи.
53

Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.
54

Різноманітність середовищ життя і пристосування організмів до життя в кожному з них.   
55

Узагальнення  знань  з  теми«Планета Земля як середовище життя організмів» частина 1

56

Наземно-повітряне середовище.
57

Водне середовище життя.
58

Ґрунтове середовище життя.

59

Взаємозв’язки між організмами.
Співіснування організмів.
60

Угруповання організмів.
Екосистеми.  Вплив на організми чинників живої природи.
61

Практичне заняття №  12
Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за допомогою атласів-визначників, електронних колекцій.

Завдання  ст..210


62

Узагальнення  знань  з  теми «Планета Земля як середовище життя організмів»
Контрольна  робота  №2

                                     Тема 3. Людина на планеті Земля (7 год+ 1 год  резервна )
63

Людина — частина природи.
Зв’язок людини з природою.

Знаннєвий компонент
називає:джерела забруднення навколишнього середовища; важливі екологічні проблеми своєї місцевості; природоохоронні об’єкти й території свого регіону;
наводить приклади: впливу людини на природу і природи на людину; рослин і тварин своєї місцевості, які занесено до Червоної книги України
Діяльнісний компонент
пояснюєзв’язок людини з природою; зміни в природі, що викликані природними чинниками і діяльністю людини; призначення Червоної книги і природоохоронних територій;
аналізує позитивні і негативні наслідки взаємодії людини і довкілля;
дотримується екологічних норм поведінки у природі
Ціннісний компонент
усвідомлює власну відповідальність за збереження природи;
оцінює значення природничих наук для охорони природи;
обговорюєпитання економного використання енергоносіїв;
висловлює судження щодо необхідності охорони природи і раціонального використання природних ресурсів;
виявляє бережливе ставленнядо природи
§   50§   51§   52

§   53


Підготувати  міні- проект
64

Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття,
боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).
65

Охорона природи. Червона книга України. Практична   робота №2
Складання Червоної книги своєї місцевості.
66

Заповідники, заказники, національні парки та їхнє значення для збереження природи Землі
67

Практичне занятття №13
Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.
68

Узагальнення  знань  з  теми  ( захист  навчальних проектів «Смітити не можна переробляти»
(про «друге життя» побутових речей)
69

Повторення  вивченого  матеріалу
70

Екскурсія   до  Природничого  музеюНемає коментарів:

Дописати коментар